Cenník produktov a služieb pre zákazníkov v Slovenskej Republike

Cenník systému Exekutor2017 na základne zmluvy o prevode práv je stanovený platbou 77€ mesačne za každý mesiac počas ktorého je zmluva platná. 

Poplatok za nainštalovanie systému Exekutor2016 je od 20.7.2016 stanovený na 300€ za kažú pracovnú stanicu

Práce nad rámec zmluvy pri podpísanej zmluve Exekutor2016 sú účtovaná sumou 33€ za hodinu.

Práce nad rámec zmluvy pri nepodpísanej zmluve sú stanovené na 150€ za hodinu.  Medzi servisné úkony sa napríklad počíta: inštalácia programu na pracovnú stanicu, vytvorenie zálohy. Školenia, poradenské činnosti. Náklady spojené s prepravou sa  uhrádzajú v cene 40cenov za km počítané z Bratislavy do miesta určenia a späť.

Jedna licencia programu Exekutor2007 na jednu pracovnú stanicu pre jedného užívateľa je 300€.

Náklady spojené s  ubytovaním pracovníkov dodávateľa na mieste výkonu prác a služieb, príplatky za nadčasovú prácu, príplatky za prácu v dňoch pracovného voľna, používanie vlastnej výpočtovej techniky a ani žiadne ďalšie špeciálne príplatky k zmluvnej cene nebudú dodávateľom účtované. 

Rozsah poskytnutých prác a služieb bude dokladovaný Výkazom odpracovaných hodín. Tento výkaz bude obsahovať miesto a trvanie poskytovaných prác a služieb, mená pracovníkov dodávateľa, ktorí predmetné práce a služby poskytli. Správnosť tohto výkazu bude potvrdená oprávneným pracovníkom objednávateľa. Takto potvrdený výkaz bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu.

Fakturácia spolu s DPH podľa platných predpisov bude prebiehať do 10 dní od uskutočnenia výkonu  vždy za skutočne vykonané práce, poskytnuté služby a náklady spojené s prepravou, so splatnosťou 10 pracovných dní, pričom prílohou tohto daňového dokladu bude kópia Výkazu odpracovaných hodín.

V prípade nesplnenia termínu platieb  je dodávateľ oprávnený neposkytnúť objednávateľovi služby podľa  tejto zmluvy.

Všetky uvedené ceny v tomto cenníku sú bez DPH.