Exekutor2007 a €

Príprava:

Pred spustením prechodu na euro treba nahrať všetky peňažné operácie, ktoré prišli na úrad do 1.1.2009. Ak by ste chceli zadať operáciu spätne treba ju previesť na menu euro pred samotným zápisom. Treba vygenerovať všetky dokumenty, v ktorých ešte nemá byť zobrazené euro podľa fázy 3 pred inštaláciou upgrade. Odporúčam zazálohovať, databázu, šablóny a program Exekutor2007.exe a GeneratorSk.exe. V prípade ak budete chcieť zobraziť údaje podľa fázy 2 musíte prepnúť fázu 2 na počítači kde je generátor, spustiť staršiu verziu generátora a reštartovať všetky programy. Ak chcete dogenerovať dokumenty spätne je to možné jedine v tom prípade, že nie je potrebné pri výpise použiť informácie v peňažných operáciách. Ak potrebujete spätne vygenerovať viac dokumentov špeciálnym SQL skriptom musíte upraviť databázu vygenerovať dokumenty v staršej verzii a po vygenerovaní zasa SQL príkazom previesť databázu do režimu pre fázu 3. Odporúčam preto dobre zvážiť inštaláciu nainštalovanie upgrade. V prípade nejasností nám môžete poslať email.

Upozornenie. Pred inštaláciou prechodu na fázu III skontrolujte ako je nastavený formát dátumu v systéme Windows. Dôležité je to najmä vo verzie Windows Vista. Formát dátumu musí byť v tvare d.M.yyyy nie 'd. M.yyyy' ako je predvolený.

Pre vyznačenie meny eura program podporuje len označenie EUR nie znak €.

Samotná operácia prechodu na menu EURO

Samotný prechod je pomerne jednoduchý. Stačí spustiť upgrade200730.exe na hlavnom počítači a rozkopírovať súbor Exekutor2007.exe na jednotlivé stanice alebo skopírovať do počítača odkiaľ sa bude program spúštať. Program vykoná nasledovné zmeny: Vytvorí nové stĺpce v tabuľke peňažné operácie, do ktorých sa presunú pôvodné hodnoty ako boli zadané v slovenských korunách. Následne prepočíta hodnoty Sk na EURO a zaokrúhli matematicky na najbližší eurocent. Na všetkých staniciach treba nastaviť tretiu fázu euro a skontrovať či sa v kurzovom lístku (nájdete ho v Pomôckach – Kurzový lístok) nachádzajú tieto hodnoty: mena "EUR" kurz "1", mena "Sk" kurz "0,033194". Po tomto nastavení program bude automaticky prepočítavať hodnoty v aktuálnom plnení (Hlava III) na eurá. Peňažné operácie s dátum väčším ako 31.12.2008 musíte zadávať v mene EUR. Všetky záložky po prestavení tohto nastavenia budú zobrazovať v dokumentoch všetky sumy, ktoré sú vedené v Sk v tvare XXXX.XX EUR (YYYY.YY Sk).

Import údajov

Ak importujete návrhy XLS alebo DBF tabuliek musíte pred importom previesť tieto údaje na menu euro. Nie je možné mať niektoré stĺpce v mene Sk a niektoré v EUR. Ak chcete importovať návrhy v ktorých je mena Sk a chcete ich mať v tejto mene zaevidované musíte použiť predchádzajúcu verziu programu Exekutor2007.

Zaokrúhľovanie pri výpočte odmeny

Program zaokrúhľuje základ odmeny na celé eurá nahor a odmenu na celé 50 centy nahor. Ak je príchod návrhu novší ako 31.12.2008 inak zaokrúhľuje základ odmeny na celé stokoruny nahor a odmenu na celé desaťkoruny nahor. Všetky položky pohľadávky zaokrúhľuje matematicky.

Automatické započítavanie nákladov za úkony a nastavenie ceny poštovného.

Po nainštalovaní upgrade program automaticky upraví cenu v nastaveniach parametrov úkonov - finančné vyjadrenie prepočítaním podľa kurzu. Podobne upraví aj cenu za obálku. Ak pošta upraví poštovné inak musíte tieto hodnoty zadať ručne.

Úprava podacieho hárku

Upozorňujem vás tiež na úpravu údajov v podacom hárku tak aby sa sumy vypisovali nie v Sk ale v EUR ak tam vkladáte sumy ručne.

V adresári nájdete tlačidlo kontrola. Ak používate inštitúcie, program vypíše v všetkých povinných, pre ktoré nie sú záznamy v tabuľke inštitúcií. Kontroluje PSČ a ak tké PSČ nie je v tabuľke inštitúcií vypíše subjekt v zozname. Potom môžete ten subjekt upraviť tak aby inštitúcie mohli byť použité.

Program pred vložením automatický spustí započítanie peňažných operácií. Od verzie 32 nie je potrebné pred generovaním používať tlačidlo Aplikuj PO

V menu pomôcky nájdete pod príkazom Prepočítaj predbežné trovy vo všetkých vybraných spisoch pomôcku pre hromadný prepočet predbežných trov. Pozor aby v zozname sa nenachádzal spis, v ktorom už predbežné trovy boli prepočítané. Program prepočítava tie záznamy, ktoré majú výšku hotových výdavkov väčšiu ako 500. Predpokladá sa, že nikto nebude mať výšku hotových výdavkov viac ako 500EUR alebo menej ako 500Sk. POZOR ZMENA od Build37 Ak sú hotové výdavky nezadané program prepočíta predbežné trovy vo vybraných spisch ako keby presahovali 500Sk.

Ak nemáte v programe pri niektorých položkách v peňažnom plnení menu Sk, môžete použiť nasledovný skript na doplnenie meny Sk vo všetkých spisoch kde sa vyskytuje táto chyba. Na opravu meny v príslušenstve použite tento SQL príkaz:

update príslušenstvo set mena="Sk" where mena is null

a tiež na opravu meny v úrokoch použite tento SQL príkaz:

update [Predbežné trovy] set mena="Sk" where mena is null

Ak chcete doplniť menu Sk v spisoch kde mena nie jezadaná vedľa predmetu konania použite nasledovný SQL príkaz.

update Register set mena="Sk" where mena is null

Ak chcete prepočítať všetky predbežné trovy vo všetkých spisoch podľa konverzného kurzu importnite si do vlastných otázok tento SQL príkaz. Upozornenie! SQL príkaz spustite len raz. Pred spustením SQL príkazu zazálohujte databázu. SQL príkaz nekontroluje, či predbežné trovy už boli prepočítané alebo nie.

update register set [Predbežné trovy]=[Predbežné trovy]/30.126, [Nahr Hot Vyd]=[Nahr Hot Vyd]/30.126, [Nahr Strat Cas]=[Nahr Strat Cas]/30.126, NakladyDoUpoved=NakladyDoUpoved/30.126 where register.archivované = false